Disco & Club in Prague

INDUSTRY 55

 • Phone: 0723164799
 • Address: VinohradskA 40, Prague 2 - Vinohrady

JAMESON MUSIC

 • Phone: 0603150887
 • Address: BudeCskA 33, Prague 1 - MalA Strana

JAZZ

 • Phone: 0224934674
 • Address: OpatovickA 14, Prague 1 - NovE MEsto

KARLOVY LAZNE

 • Phone: 0222220502
 • Address: NovotnEho lAvka, Prague 1 - StarE MEsto

KD BARIKADNIKU

 • Phone: 0274770789
 • Address: SaratovskA 2, Prague 10 - StraSnice

KINO 63

 • Phone: 0224914416
 • Address: NArodnI 20, Prague 1 - NovE MEsto

KURE V HODINKACH

 • Phone: 0222734212
 • Address: Seifertova 26, Prague 3 - ZiZkov

LA FABRIQUE

 • Phone: 0224233137
 • Address: UhelnY trh 2, Prague 1 - StarE MEsto

LA PROVENCE

 • Phone: 0257535050
 • Address: StupartskA 9, Prague 1 - StarE MEsto

LE CLAN

 • Address: BalbInova 23, Prague 2 - Vinohrady

LE SAINT JACQUES

 • Phone: 0222322685
 • Address: JakubskA 4, Prague 1 - StarE MEsto

LEGENDS SPORTS

 • Phone: 0224895404
 • Address: TYnskY dvUr - Ungelt 1, Prague 1 - StarE MEsto

Prague